KONTAKT Masz pytanie?

Centrum Kultury w Żyrardowie

Plac Jana Pawła II nr 3
96-300 Żyrardów

Dyrektor Centrum Kultury
Robert Siniarski

tel. 046 855 30 54

tel. 046 855 35 46

ckzyrardow@ckzyrardow.pl

NIP: 8380006897
REGON: 001252040

Numer rachunku bankowego PBO BP: 75 1020 1055 0000 9902 0368 1459

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Plac Jana Pawła II nr 3, 96-300 Żyrardów.
 • Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 855 30 54 lub adres email ckzyrardow@ckzyrardow.pl
 • Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu 22 3500140 bądź adresem e-mail: iwona.olejniczak@inbase.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Centrum Kultury, w tym działań o charakterze rekrutacyjnym, promocyjnym i informacyjnym, udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury, na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO oraz Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przez nas przechowywane okres niezbędny do realizacji celów statutowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja zadań związanych celami wskazanymi w pkt. 4)

Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.